عیبهای منبع تغذیه در تلویزیون پارس:

تشریح مدار تلویزیون
عیبهای ممکنه در منبع تغذیه تلویزیون پارس:

عیبهای منبع تغذیه در تلویزیون پارس

عیب یابی مدار منبع تغذیه در تلویزیون های ال سی دی

الف- عیبهای منبع تغذیه :صدا و تصویر وجود ندارد نور هم وجود ندارد: یعنی در اصطلاح تلویزیون مرده است چون اگر نور داشته باشیم عیب نمی تواند از منبع تغذیه باشد. عیب فوق می تواند به علت عوامل زیر باشد :
۱- خرابی جک و سیستمهای رابط
۲- خرابی فیوزها (فیوز ۳A و ۴۰۰Ma)
۳- خرابی ترانس
۴- قطع شدن ارتباط ترانسی با یکسوساز (پینهای ۱۶, ۱۵)
۵- معیوب شدن حداقل سه عدد از دیودهای پل
۶- خرابی کلید خاموش روشن یا قطع شدن سیستمهای ارتباطی آن
۷- باز شدن R805 (مقاومت آجری)
۸- اتصال کوتاه شدید که در این حالت فیوزها عمل می کنند
۹- شکستگی در شاسی

ب- عیبهای منبع تغذیه :تصویر از چهار طرف جمع است و صدا ضعیف است: در این حالت به احتمال زیاد عیب از منبع تغذیه است. این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد:
۱- اتصال کوتاه شدن دیود زینر
۲- خرابی پتانسیومتر
۳- خرابی ترانزیستورهای Q801 یا Q804
۴- روشن شدن ترانزیستورQ804 که باید در حالت عادی خاموش باشد.
۵- جریان مصرفی تلویزیون به علت نشتی پیدا کردن خازنها زیاد شود. اگر این حالت در تلویزیون باشد. بعد از مدتی R805 می سوزد یا مستقیماً فیوزها عمل می کنند
۶- قطع شدن ولتاژ برگشت یعنی ولتاژ برگشتی که از طبقه افقی به منبع تغذیه بر می گردد.
ج- تصویر خیلی روشن و صدا هم دارد. در این حالت تصویر به حالت S در می آید و تصویر موج دار می شود این عیب می تواند به علت زیاد شدن ولتاژ منبع تغذیه باشد. و عوامل به وجود آورنده این عیب عبارتند از:
۱- خرابی پتانسیومتر و یا باز شدن زینر
۲- خرابی یکی از ترانزیستورهایQ803 یا Q801 باشد.
نکته عیبهای منبع تغذیه:
هر گاه Q804 در اثر باز شدن دیود زینر یا شکستگی پتانسیورمتر جایگزین آن شود اولاً تصویر دارای موج عمودی است ضمناً ولتاژ TP91 حدود ۱۳V می شود و ۱٫۵V از ولتاژ معمولی بیشتر است اما چنانچه دیود زینر بسوزد ( اتصال کوتاه شود ترانزیستور Q804 قدرت جایگزینی ندارد چون ولتاژ خروجی از زینر بسیار زیاد می شود.
د- تصویر هوم دارد. و ولتاژ ۱۱٫۵V است در این حالت تصویر به صورت S بوده و ظاهراً رگلاتور سالم است. منبع تغذیه ظاهراً ایرادی ندارد. چون ۱۱٫۵V تنظیم است. این عیب می تواند به علل عوامل زیر باشد.
۱- باز شدن یکی از دیودهای منبع تغذیه
۲- نشتی پیدا کردن خازن صافی و یا کم ظرفیت شدن آن
۳- ضعیف شدن ترانسی تغذیه در این حالت ۱۱٫۵V تامین می شود ولی این ولتاژ به همراه ریپل است. آن هم ناشی از نشتی خازن صافی تغذیه می باشد
۴- در مواردی معیوب بودن ترانزیستور Q802 می تواند باعث این عیب شود.
L تعداد دور قطر سیم قطری که سیم روی ان پیچیده می شود
L1
L2
L3 2
۲
۲ ۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵ ۴mm بطور باز
۴mm بطور باز
۴mm بطور باز
L4
L5
LA 2
۲
۲ ۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵ ۴mm بطور بسته
۴mm بطور بسته
۴mm بطور بسته
L6
L7 4
۴ ۰٫۵
۰٫۵ ۴mm بطور بسته
۴mm بطور بسته
L8 12 0.3 روی زغالی بقطر Imm
L3, L2, L1 دو دور سیم ۰٫۵ روی لوله ای به قطر ۴mm LA, L5, L4 دو دور سیم ۰٫۵ بطور منظم روی لوله ای بقطر ۴mm L7, L6 دور سیم ۰٫۵ بطور منظم روی لوله ای بقطر ۴mm L8دوازده دو سیم ۰٫۳ روی هسته ای ذغالی بقطر ۱mm بطور منظم.

 

عیبهای منبع تغذیه

 

Share
تماس مستقیم